Prawnicy, radcy i adwokaci - o prawie - Nasze prawo

radcy prawni ÅšlÄ…sk

Kancelaria prawna przyjmująca sprawy opieki na dziećmi

Przeprowadzanie spraw rozwodowych poÅ‚Ä…czonych z przyznaniem jednemu z rodziców prawa do opieki na dzieckiem jest bardzo trudnym zadaniem dla prawnika. Dlatego nie wszystkie kancelarie chÄ™tnie przyjmujÄ

Dodane: 04-06-2016 09:28
Prawnicy, radcy i adwokaci - o prawie - Nasze prawo radcy prawni ÅšlÄ…sk
… tego typu sprawy. Z drugiej strony istniejÄ… kancelarie specjalizujÄ…ce siÄ™ wÅ‚aÅ›nie w sprawach o opiekÄ™ na dziećmi. Prawnik prowadzÄ…cy takÄ… sprawÄ™ musi nie tylko kontaktować siÄ™ z rodzicami dziecka, ale też umiejÄ™tnie rozmawiać z nim samym w taki sposób, żeby z tej rozmowy uzyskać informacjÄ™ o tym, z którym z rodziców dziecko chciaÅ‚oby zostać. Niekiedy przeprowadza także wizjÄ™ lokalnÄ… w domu dziecka żeby sprawdzić, w jakich warunkach żyje ono na co dzieÅ„. W razie jakichÅ› wÄ…tpliwoÅ›ci rozmawia także z pracownikami szkoÅ‚y, do której uczÄ™szcza dziecko.


Polska i jej prawo cywilne - Wikipedia

Prawo cywilne (łac. ius civile) ? gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.

Normy prawa cywilnego wyróżniają się spośród innych norm prawnych tym, że regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami. Oznacza to, że nie występuje charakterystyczny dla prawa publicznego stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu podmiotowi. Ze stosunków cywilnoprawnych wynika zasada autonomiczności podmiotów, która oznacza, że samodzielnie kształtują one relacje między sobą. Normy prawa cywilnego wyznaczają tylko ogólne granice autonomii podmiotów uwzględniając interes powszechny.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_cywilne


Wikipedia o prawie w teorii i rozważaniach

Wzajemny stosunek między filozofią i teorią prawa pozostaje przedmiotem sporów. Najczęściej uznawane są one za nauki odrębne, choć blisko spokrewnione. Coraz częstsza jest jednak tendencja do ich ścisłego łączenia. Można jednak również spotkać opinie uznające filozofię prawa za naukę ogólniejszą, zawierającą teorię prawa. Niekiedy też obu pojęć używa się jako synonimów.

Teoria i filozofia prawa wypracowały odmienne podejścia do refleksji teoretycznej nad prawem. Filozofia prawa jest bardziej ogólna i abstrakcyjna. Bada istotę prawa, jego podstawy ontologiczne, założenia epistemologiczne i aksjologiczne. Często ma charakter normatywny, zajmując się prawem takim, jak być powinno. Tradycja filozoficznej refleksji nad prawem sięga starożytności.

Teoria prawa jest nauką znacznie młodszą, związaną bezpośrednio z rozwojem pozytywizmu prawniczego (a więc z końcem XIX wieku). Prawny pozytywizm jest dla teorii prawa punktem wyjścia, jako że jest ona zainteresowana konkretną rzeczywistością prawną, taką jaka została ustanowiona przez prawodawcę (choć badaną na znacznie wyższym poziomie ogólności niż w przypadku nauk dogmatycznoprawnych).

Wyraźne oddzielenie filozofii i teorii prawa jest charakterystyczne szczególnie do krajów postkomunistycznych (choć jest spotykane także w nauce zachodniej). W okresie komunizmu filozofia prawa była odrzucana jako nienaukowa i mająca charakter burżuazyjny. Przeciwstawiano jej "naukową" (tzn. opartą na podstawach marksistowskich) teorię państwa i prawa.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_prawa© 2019 http://nasze-prawo.fusion.bydgoszcz.pl/